สวัสดิการชุมชน หมายความว่าอย่างไร

คำตอบ : สวัสดิการชุมชน เป็นการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน หมายรวมถึงทุกอย่างที่จะทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปของสิ่งของ การช่วยเหลือที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผู้ด้อยโอกาส เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในชุมชน ที่มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน

กองทุนสวัสดิการชุมชนจะมีความยั่งยืนจริงไหม

คำตอบ : กองทุนสวัสดิการชุมชนมีความยั่งยืน เนื่องจาก คนในชุมชนเริ่มต้นจากชุมชน มีความเป็นเจ้าของกองทุนสวัสดิการชุมชนร่วมกัน มีการบริหารจัดการร่วมกัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นเครื่องมือทำให้คนในชุมชนมีสวัสดิการที่นอกเหนือจากภาครัฐจริงไหม

คำตอบ : กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นเครื่องมือที่ค่อยช่วยเหลือคนในชุมชน ในยามทุกข์ หรือเดือดร้อน นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยมีระเบียบ กติกาของกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ชุมชนร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชน ที่นอกเหนือจากภาครัฐ มีข้อจำกัดสำคัญประการแรกก็คือ “รายได้ของรัฐ” รัฐจะให้สวัสดิการแก่พลเมืองได้ตามระดับรายได้ของรัฐเท่านั้น

สวัสดิการชุมชนต่างจากสวัสดิการสังคมอย่างไร

คำตอบ : สวัสดิการชุมชน เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม เป็นระบบการช่วยเหลือของภาครัฐ

ลักษณะการดำเนินของกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นอย่างไร

คำตอบ :

 • เป็นกองทุนที่มี สมาชิก ทำงานให้บริการสมาชิกและ/หรือคนอื่นๆในชุมชนตามที่สมาชิกตกลงร่วมกัน
 • เงินกองทุน มาจากการสมทบของสมาชิก การบริจาคสมทบของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการระดมทุนเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆ ปัจจุบันกองทุนส่วนใหญ่สมาชิกสมทบวันละ๑ บาทหรือปีละ ๓๖๕ บาท แต่ก็มีกองทุนบางส่วนที่ใช้การระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น จากผลกำไรกลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ เงินสมทบดังกล่าวจะไม่คืนเงินเมื่อสมาชิกลาออก
 • การบริหารจัดการ สมาชิกจะเลือกคณะกรรมการ มาบริหารกองทุน โดยมีระเบียบกองทุนเกี่ยวกับสมาชิก การสมทบเงิน และการจ่ายเงินสวัสดิการ เป็นเครื่องมือในการทำงาน
 • การช่วยเหลือสมาชิก ประเภทสวัสดิการที่จัด จำนวนเงินช่วยเหลือ เป็นไปตามกติการ่วมและฐานะการเงินของแต่ละกองทุน

ทำอย่างไรให้สวัสดิการชุมชนประสบความสำเร็จ

ตอบ : กองทุนสวัสดิการชุมชนนั้นๆต้องสามารถให้การช่วยเหลือสมาชิกได้ย่างกว้างขวางต่อเนื่อง ครบถ้วน สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินการและสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน สมาชิกต้องมีความเข้าใจและความเชื่อมั่นในแนวคิดอุดมการณ์สวัสดิการชุมชน มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส

ในการขอสมทบต้องมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง

ตอบ :

 1. แบบแสดงสถานะ
 2. แบบสอบทาน
 3. สำเนาระเบียบกองทุน
 4. แผนพัฒนากองทุน
 5. แบบเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
 6. แบบวิเคราะห์กองทุน
 7. ทะเบียนรายชื่อสมาชิก
 8. ทะเบียนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการของสมาชิก
 9. รายงานทางการเงิน
 10. รายงานผลการดำเนินงาน
 11. บัญชีรายชื่อผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนแต่ได้รับการดูแลจากกองทุน

ชุมชนสามารถจัดสวัสดิการชุมชนได้กี่ประเภท

ตอบ :   ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถจัดสวัสดิการได้มากกว่า 15 ประเภท ตั้งแต่การคลอดบุตร เจ็บป่วย ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส ช่วยงานสาธารณะประโยชน์ในชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เงินยืมไม่มีดอกเบี้ยสำหรับสมาชิก ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ

หากต้องการขยายฐานสมาชิกต้องทำอย่างไร

ตอบ :  ต้องมีการจัดเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการขยายฐานสมาชิก ทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย เวทีประชาสังคม เพื่อสร้างความรับรู้ให้เป็นสาธารณะ นอกจากนี้ต้องมีการเชื่อมโยง อปท.และกลุ่มองค์กรในชุมชนในการประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆ เช่น งานศพ งานบุญ ฯลฯ ดดยให้ อปท. เป็นผู้มอบสวัสดิการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกองทุน

ที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถมาจากที่ใดได้บ้าง

ตอบ :

 1. เงินสมทบสวัสดิการจากสมาชิก
 2. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(อบต./เทศบาล/อบจ.)
 3. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)
 4. หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ (ที่นอกเหนือจากการสมทบที่ผ่าน พอช.)
 5. อื่นๆ
 6. เงินบริจาค
 7. ดอกเบี้ยธนาคาร

8. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

Q & A (ถาม-ตอบ)