สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

Community Organizations Development Institute (CODI)

912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

E-mail: codi@codi.or.th

งานรับส่งหนังสือ งานสารบรรณ และอื่น ๆ
ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์: saraban@codi.or.th

 

โทรศัพท์ : 0-2378-8300-9
โทรสาร : 0-2378-8343

ชั้น 4 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
912 ถ.นวมินทร์ 45 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 10240

E-mail: bkk-east@codi.or.th

โทร  0-2378-8300 ต่อ 8740,8557
โทรสาร  0-2378-8398

ชั้น 4 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
912 ถ.นวมินทร์ 45 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 10240

E-mail : central@codi.or.th

โทร 0-2378-8300 ต่อ 8919,8171
โทรสาร 0-2378-8400

5/5 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

E-mail : north@codi.or.th

โทร 0-5330-6723-4
โทรสาร 0-5330-6722

29 หมู่ 10 ถ.ดอนรุน-ชายคลอง ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

E-mail : south@codi.or.th

โทร 0-7461-5816
โทรสาร 0-7461-7559

295 หมู่ 13 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

E-mail : northeast@codi.or.th

โทร 0-4324-1851-2 ต่อ 11
โทรสาร 0-4324-1851 ต่อ 15

แบบฟอร์มการติดต่อ