ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

อาชีพ *

เอกสารประกอบ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB เป็นไฟล์ที่มีนามสกุลดังนี้ gif, jpg, png, pdf, doc, xls, ppt)

ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ที

นายทะเบียนเรื่องร้องเรียน
สำนักผู้อำนวยการ
912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2378-8300-9
โทรสาร : 0-2378-8343

จัดส่งเรื่องร้องเรียนมายัง

นายทะเบียนเรื่องร้องเรียน
สำนักผู้อำนวยการ
912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240