กำหนดประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(วันศุกร์ที่ 4 ของเดือน)

 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา
11/2566 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 09.00 – 12.00 น.
12/2566 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 09.00 – 12.00 น.
13/2566 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 09.00 – 12.00 น.
1/2567 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 09.00 – 12.00 น.
2/2567 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 09.00 – 12.00 น.
3/2567 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 09.00 – 12.00 น.
4/2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 09.00 – 12.00 น.
5/2567 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 09.00 – 12.00 น.
6/2567 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 09.00 – 12.00 น.
7/2567 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 09.00 – 12.00 น.
8/2567 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 09.00 – 12.00 น.
9/2567 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 09.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : การประชุมของคณะกรรมการสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 11/2566 – ครั้งที่ 2/2567 มีกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน

งานบริหารสำนักงาน สำนักผู้อำนวยการ