กำหนดประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

(วันศุกร์ที่ 3 ของเดือน)

 

วันที่ เดือน ปี เวลา
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 13.30 – 16.30 น.
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 09.00 – 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 09.00 – 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 09.00 – 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 09.00 – 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 09.00 – 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 09.00 – 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 09.00 – 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 09.00 – 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 09.00 – 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 09.00 – 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 09.00 – 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 09.00 – 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 09.00 – 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 09.00 – 12.00 น.

 

หมายเหตุ : กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ งานเลขานุการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเร็ว

 

งานเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ