ตารางแจงนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน ประจำปี พ.ศ. 2565

 

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี คณะกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ
ครั้งที่ 1/2565 พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 2/2565 วาระพิเศษ พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์ 2565 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 3/2565 พฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 4/2565 วาระพิเศษ พุธ 16 มีนาคม 2565 10 คน 9 คน 90.00
ครั้งที่ 5/2565 วาระพิเศษ พุธ 23 มีนาคม 2565 10 คน 9 คน 90.00
ครั้งที่ 6/2565 พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 7/2565 วาระพิเศษ พุธ 20 เมษายน 2565 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 8/2565 พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 9/2565 วาระพิเศษ อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 10/2565 พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2565 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 11/2565 พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 12/2565 อังคาร 26 กรกฎาคม 2565 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 13/2565 พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 14/2565 ไม่มีฝ่ายบริหาร อังคาร 30 สิงหาคม 2565 10 คน 8 คน 80.00
ครั้งที่ 15/2565 จันทร์ 26 กันยายน 2565 9 คน 8 คน 88.90
ครั้งที่ 16/2565 อังคาร 25 ตุลาคม 2565 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 17/2565 พุธ 23 พฤศจิกายน 2565 11 คน 10 คน 90.90
ครั้งที่ 18/2565 ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565 11 คน 11 คน 100.00

 

งานเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ