ตารางแจงนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน

ประจำปี พ.ศ. 2562

 

ประชุมครั้ง วัน/เดือน/ปี จำนวนคณะกรรมการสถาบันฯทั้งหมด คณะกรรมการสถาบันฯเข้าร่วมประชุม ร้อยละ
ครั้งที่ 10/61 25 ตุลาคม 2561 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 11/61 29 พฤศจิกายน 2561 11 คน 8 คน 72.73
ครั้งที่ 12/61 13 ธันวาคม 2561 10 คน 7 คน 70.00
ครั้งที่ 13/61 26 ธันวาคม 2561 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 1/62 30 มกราคม 2562 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 2/62 27 กุมภาพันธ์ 2562 10 คน 9 คน 90.00
ครั้งที่ 3/62 28 มีนาคม 2562 11 คน 10 คน 90.90
ครั้งที่ 4/62 25 เมษายน 2565 11 คน 9 คน 81.81
ครั้งที่ 5/62 23 พฤษภาคม 2562 11 คน 10 คน 90.90
ครั้งที่ 6/62 27 มิถุนายน 2562 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 7/62 25 กรกฎาคม 2562 11 คน 9 คน 81.81
ครั้งที่ 8/62 29 สิงหาคม 2562 11 คน 10 คน 90.90
ครั้งที่ 9/62 9 กันยายน 2562 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 10/62 10 ตุลาคม 2562 11 คน 9 คน 81.81
ครั้งที่ 11/62 25 ตุลาคม 2562 11 คน 10 คน 90.90
ครั้งที่ 12/62 28 พฤศจิกายน 2562 11 คน 9 คน 81.81
ครั้งที่ 13/62 26 ธันวาคม 2562 11 คน 10 คน 90.90