นางสาวกนิษฐา สุวัตธกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สังกัด  สำนักผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1917-3284

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. กำกับดูแล สำนักผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน และสำนักทรัพยากรบุคคล
  2. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
Kanittha 2566