นางสาวสุภสิตา โชติทวีศักดิ์ศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

สังกัด  สำนักผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 06-5990-4498

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน มีอำนาจหน้าที่บริหารสำนักงานภาคเหนือ
  2. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
Supasita 2566