นายวิชัย นะสุวรรณโน         

รองผู้อำนวยการ

 

สังกัด  สำนักผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  081-720-1708

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. กำกับดูแล สำนักงานประสานขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคม สำนักพัฒนาผู้นำและนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนและสำนักทรัพยากรบุคคล
  2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลส่วนงานตามข้อ 1
  3. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
  4. ให้คำปรึกษาการบริหารงานของสำนักงานภาคตามที่ได้รับมอบหมาย
Img 4456