นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล    

รองผู้อำนวยการ 

 

สังกัด  สำนักผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  085-036-3314

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. กำกับดูแล สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง สำนักการเงินและบัญชี สำนักสินเชื่อ และสำนักบริหารงานกลาง
  2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลส่วนงานตามข้อ 1
  3. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
  4. ให้คำปรึกษาการบริหารงานของสำนักงานภาคตามที่ได้รับมอบหมาย
Img 4741