นายธนภณ  เมืองเฉลิม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

สังกัด  สำนักผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  065-496-1959

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน มีอำนาจหน้าที่บริหารสำนักงานภาคใต้
  2. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางสอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
Tnapon