นางผุสดี  ตามไท

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

เกิดวันที่ 16 มกราคม 2494 อายุ 69 ปี

Messageimage 1593666116930

ประวัติการศึกษา

 •           ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •           ปริญญาโท MAT สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 •           ปริญญาเอก Ph.D สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 •           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 •           สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
 •           ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์
 •           ผู้อำนวยการสถาบันผู้หญิงกับการเมือง มูลนิธิผู้หญิงเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
 •           ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ
 •           รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการสภาผู้แทนราษฎร
 •           กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
 •           กรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
 •           กรรมาธิการการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
 •           รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ สภาร่างรัฐธรรมนูญ
 •           ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร
 •           ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
 •           คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 •           อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •           นักวิชาการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 •           หัวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 •           อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย (NIST)
 •           ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร