พม. ทั่วประเทศ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน พม. ไม่ทนต่อการทุจริต (M-Society Zero Tolerance)

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 62 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.) นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด พม. ไม่ทนต่อการทุจริต (M-Society Zero Tolerance) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในห้วงเวลาเดียวกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

12

ปพม. กล่าวว่า ด้วย ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (The United Nation – UN) ได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) สำหรับในปี 2562 ประเทศไทยโดยรัฐบาลร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และเป็นการปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
Picture1
สำหรับกระทรวง พม. โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดำเนินโครงการแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน พม. ไม่ทนต่อการทุจริต (M-Society Zero Tolerance) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. มีแนวทางในการปฏิบัติราชการตามเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันของกระทรวง พม. และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารที่ปลุกกระแสสังคมให้ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้ง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในระบบราชการตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการตามเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชันอย่างแท้จริง โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ด้วย Fanpage Facebook กระทรวง พม. SocialMsociety รวมจำนวนกว่า 1,300 คน
Picture2
ปพม. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. พร้อมน้อมนำเอาพระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อความสุขและความเจริญของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ โดยจะทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและความแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาของชาติและประชาชน พร้อมทั้งปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ความเสียสละ การยึดหลักกฎหมาย และความเที่ยงตรงอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการที่กล้ายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง ไม่คดโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง แต่เพื่อประโยชน์ประเทศชาติส่วนรวมเป็นสำคัญ

Picture3

ภาพ และ ข่าว จาก https://gnews.apps.go.th/news?news=51858

เอกสารแนบ