ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช.ร่วมประกาศเจตนารมณ์

วันนี้ (28 ตุลาคม) เวลา 9.30 น.  นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ  ประมาณ 150  คน  ได้ร่วมกันประกาศขับเคลื่อนสถาบันฯ  ให้เป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต  และกล่าวปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดมั่นคุณธรรมความดี  ตามแนวทาง  “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ถนนนวมินทร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  โดยมีเนื้อหาดังนี้

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีภารกิจสนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวม   หรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ   เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สถาบันฯ ได้ดำเนินภารกิจดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 20 ปี   มุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างมีคุณภาพ   มีความมั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืน

การจัดการ   การควบคุมดูแล และการบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ จะยึดถือหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารองค์กร  การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน  เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ  สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ  ให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการกำกับติดตาม  และตรวจสอบถ่วงดุล  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมในทุกระดับ  ร่วมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อประโยชน์องค์กรชุมชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้บริหาร พอช.

ผู้อำนวยการ  ผู้บริหาร  และผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน  ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ยึดมั่นคุณธรรม  จริยธรรม  โปร่งใส  และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเอื้ออำนวยและกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ  และยึดมั่นในคุณงามความดี  ตามแนวทาง  “พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา” ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันเป็นองค์กรคุณธรรม  ดังนี้

  1. ข้าพเจ้าจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีความพอเพียง รู้จักประมาณตน       มีเหตุมีผล  และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  2. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมั่นในข้อบังคับ และระเบียบของสถาบันฯ ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเองหรือบุคคลอื่น จะปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม  และเคารพกฎหมายบ้านเมือง
  3. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งคุณธรรมความดี  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา  และจะต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

     4. ข้าพเจ้าจะให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ  มีจิตมุ่งมั่นบริการ  รักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ  อุทิศตนและเสียสละเพื่อสังคม

3

 

20 Th Thai Resize

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

พม. ทั่วประเทศ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน พม. ไม่ทนต่อการทุจริต (M-Society Zero Tolerance)