โปรแกรมเพื่อชุมชน

ฐานข้อมูลบูรณาการพื้นที่งานพัฒนา (Area Interop)

เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาของ พอช. โดยการรวบรวมเอาฐานข้อมูลงานพัฒนาทั้งหมดที่มีมาทำการวิเคราะห์และบูรณาการให้เป็นฐานเดียวกัน และปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถเข้าถึงและมองเห็นภาพรวมของนำข้อมูลประเด็นงานพัฒนาต่างๆ ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ทั้งเจ้าหน้าที่และขบวนองค์กรชุมชนสามารถไปใช้ประโยขนในมติเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น

Area Interop

โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่ปฏิบัติการ พอช (GIS)

 

เป็นโปรแกรมแสดงผลการปฏิบัติงานพัฒนา ที่ พอช.สนับสนุนบนแผนที่ ทั้งเชิงพื้นที่ และเชิงตำแหน่งประเด็นงานในรูปแบบสัญลักษณ์ เช่น ระดับเฉดสี และรูปภาพ สามารถซ้อนทับข้อมูลในหลายลักษณะ สามารถปรียบเทียบสัดส่วนการกระจายตัวของงานพัฒนา และสามารถซ้อนทับกับข้อมูลภูมิศาสตร์ สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ และการวางแผนงานงานพัฒนาท้องถิ่น

Gis

ระบบบริหารงานที่ดินบ้านมั่นคง (BMOS)

 

ใช้ในการบันทึกข้อมูลโครงการบ้านมั่นคง โครงการพัฒนากระบวนเมืองแผนงานและงบประมาณ และการรายงานประมาลผลข้อมูล

Bmos

โปรแกรมตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง

 

ใช้เพื่อการวัดศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน

Kpichm

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data

 

ใช้ในการเผยแพร่ ข้อมูล สถิติ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

Gdcatalog

ฐานข้อมูลงานพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

 

ฐานข้อมูลงานพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

Microsoft Power Bi Google Chrome 14 2 2565 22 31 12