ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

  อาชีพ *

  เอกสารประกอบ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB เป็นไฟล์ที่มีนามสกุลดังนี้ gif, jpg, png, pdf, doc, xls, ppt)

  ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ที

  นายทะเบียนเรื่องร้องเรียน
  สำนักผู้อำนวยการ
  912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์ : 0-2378-8300-9
  โทรสาร : 0-2378-8343

  จัดส่งเรื่องร้องเรียนมายัง

  นายทะเบียนเรื่องร้องเรียน
  สำนักผู้อำนวยการ
  912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240