ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : น้ำใจเจ้าหน้าที่อีสาน และครอบครัวในสถานการณ์โควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองนกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของนายทรงพล ปานเจริญ ชาวบ้านหมู่ 8 ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท 2563

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี เร่งซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสในตำบล ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทปี 2563

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เดินหน้าซ่อมแซมบ้านพอเพียงแก่ผู้เดือดร้อนในตำบล

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กร​ชุมชน ​ต.ขุนโขลน​ อ.พระพุทธบาท​ จ.สระบุรี​ จัดเวทีทำความเข้าใจ​โครงการตำบลรูปธรรมจัดทำแผน​พัฒนาตำบล

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สิงห์บุรี ติดตามการดำเนินงานบ้านพอเพียงชนบท

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : พอช.ภาคเหนือ ร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ และขบวนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมขนสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ สำหรับดับไฟป่า เพื่อกระจายและส่งมอบช่วยเหลือสภาองค์กรชุมชนตำบลกระจายทุกโซนอำเภอ

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแรงร่วมใจทำกับข้าวเลี้ยงดูสมาชิก ประชาชน และหน่วยงานท้องถิ่น ในขณะที่ สหกรณ์บ้านมั่นคงชุมชนต้นตาล จ.พระนครศรีอยุธยา เดินหน้าแจกจ่ายข้าวสาร และไข่ไก่ บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก ช่วงวิกฤติ Covid-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เดินหน้าซ่อมแซมบ้านพอเพียงแก่ผู้เดือดร้อนในตำบล

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด