พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tambonlae

องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน การพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โดยพอช.สำนักงานภาคเหนือ ชาวตำบลและสืบเชื้อสายมาจาก ชาวไ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Pangmapha

องค์ความรู้ตำบลรูปธรรม การจัดการระบบการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนบ้านแม่ละนา ตำบลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่อสอน

บ้านแม่ละนา เป็นชุมชนเก่าแก่ชาวไทใหญ่ อพยพมาจากฝั่งพม่า…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“กองควาย ดินแดนแห่งคนทำนา” องค์ความรู้ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ตำบลกองควาย (คำว่ากอง หมายถึง ทางควายเดินผ่านโดยหลายๆ ห…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Kongkway

“ข้าวอินทรีย์ ข้าวดีของคนบ้านด่าน” ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยพอช.สำนักงานภาคเหนือ ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัด…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Bantub

“องค์ความรู้การพัฒนาระบบไผ่สู่เกษตรยั่งยืนในพื้นที่ป่า ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่”

โดย พอช.สำนักงานภาคเหนือ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหว…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Banloung

“โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่” องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน ปี 2561

เทศบาลตำบลบ้านหลวง เป็นเทศบาลบาลตำบลที่มีพื้นที่ใหญ่ที่…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกษตรอินทรีย์ (การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในเกษตรกร) ตำบล ปางหมู อำเภอ เมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

โดย พอช.สำนักงาานภาคเหนือ ปัจจุบันไม่อาจปฏิเสธได้ถ้าผู้…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

“ข้าวอินทรีย์ กินดี ที่ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เดิมชื่อตำบลศรีพรหม เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อตำบลตาลชุม ตาล…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Hod

“การใช้ระบบฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะ เพิ่มมูลค่าผลผลิต การประกอบอาชีพทำสวนลำไย ตำบลฮอด”

ฮอด เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ข…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tharongchang

ตลาดอินทรีย์วิถีชุมชน คนท่าโรงช้าง

บทความโดย พอช.สำนักงานภาคใต้ สืบค้นตัวตนคนท่าโรงช้าง ท่…

อ่านรายละเอียด