ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การเลี้ยงไก่พื้นบ้านพันธุ์ดี

ไก่ชนหมายถึง ไก่สายพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์หนึ่งของประเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 20 02

วิกฤตชาวนาป่ามะคาบ พลิกฟื้นโอกาสสร้างรายได้ กลุ่มเกษตรปลอดสารข้าวปลอดภัย

จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่การทำนาประมาณ 1,812,121 ไร่ นับเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

น้ำดื่มชุมชนตำบลนาสนุ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ที่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ตำบลพญาวัง

ตำบลพญาวัง ตั้งอยู่ในเขตตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหว…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

คนด้อยโอกาสเข้าถึงระบบสวัสดิการอย่างเท่าเทียม กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแม่กลอง

เชิดศักดิ์ พฤกษประมูล / ทองใบ สิงสีทา   เทศบาลเมืองแม่ก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลสะเนียน

ตำบลสะเนียน แยกการปกครองมาจากตำบลถืมตองและจัดตั้งเป็นตำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กาดฮิมตางตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ตำบลแม่สาคร เดิมทีขึ้นอยู่กับตำบลอ่ายนาไลย และปี 2531 ไ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการน้ำโดยชุมชนตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ตำบลตาลชุม เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้ง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สร้างชุมชนเข้มแข็ง เชื่อมโยงทุกงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางสะแก

เชิดศักดิ์ พฤกษประมูล / ทองใบ สิงสีทา   สมุทรสงครา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 19 01

ฟาร์มสเตย์ บ้านหนองหล่ม การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

“เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน ครูบาคำ พระเกจิอาจารย์…

อ่านรายละเอียด