ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สภาองค์กรชุมชนตำบลนาหลวงเสน

ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประวั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Na Mo Bun1

การจัดการพลังงานทางเลือกระดับชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลนาหมอบุญ เดิมเป็นชื่อของหม่อมบุญ ซึ่งตามประวัติได้ม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ดอกจูดบาน” ประเพณีการร่วมแรงขององค์กรชุมชนอำเภอชะอวด การรักษาทรัพยากร และเศรษฐกิจชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจักสาน คืองานหัตถกรรมอย่างหนึ่ง นับเป็นงานฝีมือที่คน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงตำบลสวนแตง

ตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ในปัจจุบันนั้น เดิม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Paknam8

การท่องเที่ยวชุมชนตำบลปากน้ำ

  ตำบลปากน้ำเป็นตำบลหนึ่งใน 16 ตำบลของอำเภอเมืองชุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำจืด

ตำบลน้ำจืดที่เก่าแก่ ตำบลนี้ก่อเกิดตั้งแต่วันที่ 20 เมษ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Saidang2

การพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลทรายแดง

เดิมบ้านทรายแดงเป็นชุมชนขนาดเล็กและสาเหตุที่เรียกว่า“บ้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาที่อยู่อาศัยตำบลบางพระเหนือ

 “บางพระ” มาจากการที่ประชาชนในพื้นที่เป็นผู…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยตำบลนาพญา

ตำบลนาพญาตั้งอยู่ติดบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยห่างจาก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Talasup4

การพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

บ้านทะเลทรัพย์เดิมชื่อว่าบ้านทะเลสาบบ้านตั้งมาเมื่อไรไม…

อ่านรายละเอียด