พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Banloung

“โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่” องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน ปี 2561

เทศบาลตำบลบ้านหลวง เป็นเทศบาลบาลตำบลที่มีพื้นที่ใหญ่ที่…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกษตรอินทรีย์ (การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในเกษตรกร) ตำบล ปางหมู อำเภอ เมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

โดย พอช.สำนักงาานภาคเหนือ ปัจจุบันไม่อาจปฏิเสธได้ถ้าผู้…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

“ข้าวอินทรีย์ กินดี ที่ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เดิมชื่อตำบลศรีพรหม เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อตำบลตาลชุม ตาล…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Hod

“การใช้ระบบฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะ เพิ่มมูลค่าผลผลิต การประกอบอาชีพทำสวนลำไย ตำบลฮอด”

ฮอด เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ข…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tharongchang

ตลาดอินทรีย์วิถีชุมชน คนท่าโรงช้าง

บทความโดย พอช.สำนักงานภาคใต้ สืบค้นตัวตนคนท่าโรงช้าง ท่…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tar Ngam

สวัสดิการชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม…เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของตำบลท่างาม

  คณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม กองทุนสวัสดิกา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Thap Sakae

“มะพร้าว….พืชเศรษฐกิจทำเงิน” การพัฒนาที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ ของคนตำบลทับสะแก

     โดย สภาองค์กรชุมชนตำบลทับสะแก ตำบลทับสะแก อำเภอทับ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Samutsongkham

ท่องเที่ยวชุมชน ตามวิถีชีวิตพอเพียง คนตำบลบ้านปรก

ด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Bangnokkhwaek

จากวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยวตำบลบางนกแขวก

นักสื่อสารจัดการความรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม     จาก…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Kubua

กาดคูบัว : นุ่งผ้าซิ่น ชม ชิม ช็อป แชะ กาดวิถีชุมชน ถิ่นไท-ยวน

นักสื่อสารจัดการความรู้ จังหวัดราชบุรี คูบัว เป็นตำบลหน…

อ่านรายละเอียด