ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สำนักงานเขตยานนาวา/ระหว่างวันที่ 20 -22 ก.ค.62 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสำนักงานเขตยานนาวา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองยานนาวา

สำนักงานเขตยานนาวา/ระหว่างวันที่ 20 -22 ก.ค.62 สถาบันพั…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 25

การความรู้บ้านพอเพียงชนบทตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

บริบทพื้นที่และสถานการณ์ปัญหา              จังหวัดน่าน …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 05

การความรู้บ้านพอเพียงชนบทตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

บริบทพื้นที่และสถานการณ์ปัญห                    จังหวัด…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 23 02

การจัดการความรู้บ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าเสา  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

บริบทพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง                          …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 22 05

การจัดการความรู้บ้านพอเพียงชนบท ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

บริบทพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง                          …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 14 08

สังสรรค์สูงวัย “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” ตำบลวังกะพี้  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ปัจจุบันแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 13 03

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าตำบลราวต้นจันทร์ ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ความเป็นมาของการรวมกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าของตำบลราวต้นจันท…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

สูงอายุครื้นเครง แมงตับเต่า ตำบลบ้านโสก  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

    ผู้สูงอายุในตำบลบ้านโสกมีจำนวนมากเนื่องจา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 11 01

ป่าชุมชนบ้านแก่งใต้ ตำบลบ้านแก่ง  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

  ตำบลบ้านแก่ง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 309,832 ไร่ห…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 10 01

ไม้กวาดดอกหญ้า สินค้าพื้นบ้าน สู่มาตรฐานชุมชน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

“ไม้กวาดดอกหญ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนบ่อภาคทำใช้ในครัวเรือ…

อ่านรายละเอียด