ผลการรับรองคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน Codi Default Image

ประกาศเรื่องรายชื่อกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

Loading… Taking too long? Reload document | Open in n…

อ่านรายละเอียด
ผลการรับรองมาตรฐานกองทุนสวัสดิการชุมชน Codi Default Image

ประกาศรายชื่อ กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตราฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566

Loading… Taking too long? Reload document | Open in n…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เรื่อง กำหนดกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

เนื่องจากประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมบัญชีสหกรณ์ขั้นพื้นฐานให้แก่ “กลุ่ม/สหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง”

นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ Codi Default Image

“พลังสวัสดิการชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2020”

  กำหนดการ “พลังสวัสดิการชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

พม.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563 มอบบ้านพอเพียงชนบท 277 หลัง และสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า บ้านห้วยน้ำมา เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

พม.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563 มอบบ้านพอเพียงชนบท 277 หลัง…

อ่านรายละเอียด