ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

หลายคน หลายฝ่าย บูรณาการงานร่วมกัน แก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย ต.ทุ่งหลวง จ.ราชบุรี

พื้นที่ตำบลทุ่งหลวง แต่เดิมผู้คนเรียกว่า “ทุ่งหลง” เพรา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงตำบลโยธะกา สร้างคน สร้างพลัง สร้างชุมชนเข้มแข็ง

ตำบลโยธะกา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“แปรรูปปลา” วิสาหกิจชุมชน คนคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน

ตำบลธรรมเสนมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา ทิศต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงตำบลปากพลี ช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครัวเรือนผู้เดือดร้อน

ตำบลปากพลี เป็นพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอย่างต่อเนื่องไม่น…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงชนบท ตำบลบึงบอน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนมีฐานะยากจน

ตำบลบึงบอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองเสือ มีเนื้อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบางเล่า

ตำบลบางเล่า มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิต กินอิ่ม นอนอุ่น คนโคกกรวด

“ตำบลโคกกรวด” อำเภอ ปากพลี จังหวัด นครนายก เป็นตำบลมาพร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ท่องเที่ยวภูมิปัญญาตลาดริมน้ำบางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลบางหัวเสือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบางคล้า เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

บางคล้า “เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนาไร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ตำบลหนองบัว สร้างหุ้นส่วนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ตำบลหนองบัว มีเนื้อที่ 147ตารางกิโลเมตร  หรือ  91,875 ไ…

อ่านรายละเอียด