ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เครือข่ายแพะภูเก็ต สู่ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เครือข่ายแพะภูเก็ตเกิดจากการรวมตัวของของสมาชิกผู้สนใจ โ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ตะแพน” ตำบลจัดการป่าต้นน้ำ สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจัดการปัญหาระหว่างรัฐ กับชุมชน

ปี 2550 เป็นต้นมา ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ลำสินธุ์” ชุมชนการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ สู่ต้นแบบจัดการตนเอง

ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นชุมชนที…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกชะงาย พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน

สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง วาง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

รูปธรรมการพัฒนาเกษตร และอัตลักษณ์ข้าวสังข์หยด สภาองค์กรชุมชนตำบลตำนาน

ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่อู่ข้าวอู…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

คลองใหญ่ พื้นที่รูปธรรมการจัดระบบเศรษฐกิจชาวบ้าน

  ชุมชนท้องถิ่นถือเป็นสังคมฐานรากที่สำคัญของประเทศชาติ …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาฯ การแก้ปัญหาโครงสร้างทางสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทต.ปากพะยูน

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน มีการวางแผนการทำงาน ร่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เขาพระ ตำบลจัดการนโยบายสาธารณะ สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

       ตำบลเขาพระ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะสภาตำบลเขาพระเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ชะมาย ตำบลสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม

ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

นาแว ตำบลจัดการระบบสังคม และสวัสดิการทุกมิติ สู่ความมั่นคงด้านอาชีพ

ตำบลนาแว มีหลักฐานซึ่งปรากฎตามสมุหเทศบาลเป็นส่วนหนึ่งขอ…

อ่านรายละเอียด