กฎหมายที่เกี่ยวข้องสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ข้อบังคับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
 4. ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
 5. กฎหมายอื่นๆ
  1. กฏหมายเกี่ยวกับที่ดิน
  2. กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง
  3. กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน
  4. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
  5. กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
  6.  อื่นๆ