คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ที่ 1-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ที่ 2-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารบุคลากร

ที่ 3-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่ชุมชนริมคลอง

ที่ 4-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนงาน

ที่ 5-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

ที่ 6-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ที่ 7-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน

ที่ 8-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสังคมพัฒนางานวิชาการและนโยบายสาธารณะ

ที่ 9-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน

ที่ 10-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชน

ที่ 11-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาคเหนือ

ที่ 12-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ 13-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาคกลางและตะวันตก

ที่ 14-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก

ที่ 15-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาคใต้

ที่ 16-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบาลส่งเสริมการพัฒนาเศษฐกิจฐานราก

ที่ 17-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนงานวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ที่ 18-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบกกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ที่ 19-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน