โครงสร้างการทำงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

การจัดโครงสร้างการทำงานของสถาบันฯเน้นความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามความจำเป็นของสถานการณ์ การบริหารจัดการเป็นความสัมพันธ์แบบแนวราบที่ไม่มีสายการบังคับบัญชามากนัก โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกำกับดูแลภาพรวม โครงสร้างจัดเป็นกลุ่มงาน โดยในแต่ละกลุ่มงานประกอบด้วยส่วนงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้สถาบันเป็นองค์กรสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน และเป็นเครื่องมือของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายร่วม “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการกระจายการบริหารจัดการไปที่ภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสในการจัดการตนเองมากขึ้น

คณะผู้บริหารระดับสูง

คณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการภาค ร่วมกันบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

นายสมชาติ ภาระสุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

นายอัมพร แก้วหนู

รองผู้อำนวยการ

นายปฎิภาณ จุมผา

รองผู้อำนวยการ

นางอุดมศรี ศิริลักษณาพร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายธนัช นฤพรพงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางอุษา เลิศเจริญพบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายวิชัย นะสุวรรณโน

ผู้อำนวยการภาค
สำนักงานภาคเหนือ

นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ

ผู้อำนวยการภาค
สำนักงานภาคกลางและตะวันตก

นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล

ผู้อำนวยการภาค
สำนักงานภาคกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล และตะวันออก

นายสุพัฒน์ จันทนา

ผู้อำนวยการภาค
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ