ประธานกรรมการสถาบัน

Img 4688

ประธานกรรมการสถาบัน

กรรมการส่วนราชการ

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

Sumalee 4 3 65

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

Messageimage 1666059509957

รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

2566 11

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

Img 4577

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

Img 4450

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

Img 4614

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

25660808 1

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการคณะกรรมการ

Img 4700

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน