ประธานกรรมการสถาบัน

01 ไมตรี

ประธานกรรมการสถาบัน

กรรมการส่วนราชการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

06 นางวราทิพย์ อากาหยี่

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

08 ฑิฆัมพร กองสอน

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

09 จินดา บุญจันทร์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

10 ไพโรจน์ สุวรรณหงส์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

03 แก้ว สังข์ชู

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

02 ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการคณะกรรมการ

01 สมชาติ

ผู้อำนวยการสถาบันฯ