ประธานกรรมการสถาบัน

นายไมตรี อินทุสุต

ประธานกรรมการสถาบัน

กรรมการส่วนราชการ

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์

รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางฑิฆัมพร กองสอน

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายจินดา บุญจันทร์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

นายไพโรจน์ สุวรรณหงส์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Fream

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการคณะกรรมการ

S 81715250

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน