Brand Positioning

(ที่ตกลงร่วมกัน)

พอช. เป็นองค์การมหาชนที่ทำงานเพื่อชุมชน
โดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
โดยให้ชุมชนเป็นแกนหลัก
ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชุมชนมีบทบาทสำคัญ
ร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคีต่างๆ ในท้องถิ่น
โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง พอช.ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวย ประสาน สนับสนุน
ทั้งยังเปิดโอกาสให้ภาคีทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
อันนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

สีประจำองค์กร คือ สีน้ำเงิน

รหัส CMYK
ตามหลักการแสดงสีของ
เครื่องพิมพ์
รหัส RGB
ตามหลักการแสดงสีของ
เครื่องคอมพิวเตอร์
C=100 M=91 Y=6 K=1 R=0 G=51 B=153

8 บุคลิกภาพ คน พอช.

บุคลิกภาพเชิงเหตุผล (Rational)

ศรัทธาต่อชุมชน หมายถึง เชื่อมั่นในพลังชุมชนว่าสามารถพัฒนาได้ ทำได้ มีอุดมการณ์แน่วแน่

มีคุณธรรม/ความซื่อสัตย์ หมายถึง โปร่งใส ยอมรับการตรวจสอบ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

มืออาชีพ หมายถึง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ รู้ทันสถานการณ์ ใช้ข้อมูลเหตุผลในการตัดสินใจ เป็นผู้นำ น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจได้ ทำงานเป็นทีม บริหารจัดการด้วยการคำนึงประสิทธิภาพ มีทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร

เรียนรู้และพัฒนาตนเอง หมายถึง กระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

บุคลิกภาพเชิงเหตุผล (Rational)

จิตสาธารณะ หมายถึง คำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่เกี่ยงงอนที่จะช่วยเหลืองานผู้อื่น

ยอมรับความเห็นต่าง หมายถึง เปิดใจยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นก่อนตัดสินใจ ให้เกียรติ และรับฟังผู้อื่นเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจร่วม

มนุษยสัมพันธ์ดี หมายถึง มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีวุฒิภาวะ การแต่งกายที่ถูกต้องตามกาลเทศะ

มองโลกในแง่บวก หมายถึง แสวงหาโอกาส ทำให้คนอื่นเกิดพลังบวกตลอดเวลา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

มาสคอต น้องคู่ชุมชน

เอกสารแนบ