สื่อเรียนรู้ออนไลน์

ชุดการเรียนรู้เรื่อง ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

สวัสดิการชุมชน ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี 2.59 นาที

สภาองค์กรชุมชน 3.12 นาที

บ้านมั่นคง บ้านที่ให้มากกว่าคำว่าบ้าน 3.08 นาที

บ้านมั่นคงชนบท 3.05 นาที

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสัมมาชีพชุมชน 3.04 นาที

การอบรม ‘นักสื่อสารชุมชน’ หลักสูตรการเขียนข่าว และตัดต่อคลิปวิดีโอ ด้วยโทรศัพท์มือถือ