พม.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563 มอบบ้านพอเพียงชนบท 277 หลัง  และสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า บ้านห้วยน้ำมา  เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 6 ม.ค.2563 เวลา 13.30 น. ณ ลานวัฒนธรรมบ้านห้วยน้ำมา ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดบ้านผู้มีรายได้น้อยเทศบาลตำบลเวียงสรวย “ห้วยน้ำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายและเทศบาลตำบลเวียงสรวย เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย กล่าวต้อนรับ,นายการุณ พรหมสินชัย ประธานคณะทำงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเทศบาลตำบลเวียงสรวย กล่าวรายงานซึ่งในวันนี้ได้ทำการมอบบ้านผู้มีรายได้น้อยแก่หมู่บ้านโป่งปูเฟือง,บ้านริมทางและบ้านห้วยน้ำมา รวมจำนวน 277 ครัวเรือน

1

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารหน่วยงาน และภาคส่วนเข้าร่วมหลายท่าน ประกอบด้วย นายประชา เตรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด) อดีตผู้อำนวยการและปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย และหน่วยงาน พม. (Chiangrai One Home) นำโดย นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสาโรจน์ อยู่กิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ผู้แทนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นายฐานันดร หอมนาน หัวหน้าพัฒนาป่าไม้อำเภอแม่สรวย

2

 

นายประชา เตรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนงานองค์กรชุมชน ภายใต้การบริหารงานของกระทรวง พม. นำโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ว่า องค์กรชุมชนมีที่ยึดหลักการพัฒนาในระดับพื้นที่และท้องถิ่นที่สำคัญคือ การมีสถานะเป็นสภาองค์กรชุมชน ซึ่งถือเป็นฐานรากของการพัฒนาของประเทศ หากสภาองค์กรชุมชนเป็นพื้นที่แห่งการทำงานโดยชุมชนเพื่อชุมชนเองแล้วหรือการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาการทำงานของรัชการที่ 9 ได้พระราชทานไว้ จะช่วยให้สังคมและชุมชนมีความมั่นคงและต่อยอดการพัฒนาในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ไม่เฉพาะในเรื่องที่อยู่อาศัยที่กำลังทำอยู่เท่านี้ แต่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาเด่นของพื้นที่ได้เช่น การทำเกษตรชีวภาพหรืออาหารปลอดภัยในระดับต้นทางของชุมชน หากทำได้ก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เพียงแต่คนในชุชนตนเอง แต่รวมถึงคนทั้งจังหวัดและประเทศได้ และไม่จำเป็นต้องพึ่งปุ๋ยหรือสารเคมีจากภายนอก ดังนั้นจึงขอฝากให้สภาองค์กรชุมชนได้พิจารณาเป็นตัวอย่างประการหนึ่งของการพัฒนาในระดับพื้นที่ชุมชน

3

 

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบบ้านผู้มีรายได้น้อย จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านโป่งปูเฟือง จำนวน 145 ครัวเรือน บ้านริมทาง จำนวน 47 ครัวเรือน และบ้านห้วยน้ำมา จำนวน 85 ครัวเรือน โดยมีผู้แทนรับมอบจากทั้ง 3 หมู่บ้านๆ ละ 5 คน ซึ่งมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยานและส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวเปิดงาน แสดงความยินดีกับผู้รับมอบ พร้อมให้โอวาทว่า ตนมีความตั้งใจจะมาร่วมงาครั้งนี้มาก เพราะอยากเห็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และอยากเห็นความสุขของคนในชุมชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน ซึ่งการเสริมสร้างด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนในชุมชน เป็นปัจจัยพื้นฐานแรกที่สำคัญของการพัฒนาคนและชุมชน ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือและเห็นใจช่วยเหลือด้วยใจจริงอย่างเช่นงานในครั้งนี้ และตนเองก็มาด้วยใจจริง งานพัฒนาทุกอย่างจึงจะก้าวเดินหน้าและแก้ไขปัญหาได้โดยง่าย หากขาดเหลือประการใดหน่วยงานก็พร้อมจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แน่นอน ทั้งในระดับท้องที่และท้องถิ่น ที่มี อปท. และผู้นำ รวมถึงหน่วยงานอย่าง พอช. และสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ส่วนงานที่อยากจะฝากถึงชุมชน สภาองค์กรชุมชน และท้องที่/ท้องถิ่น ในการสนับสนุนนโยบายของจังหวัด ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และการสร้างเมืองอาหารปลอดภัย ตามที่ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวไว้ เพราะประเด็นทั้งหมดมีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือตั้งแต่ชุมชนฐานราก จึงจะประสบผลสำเร็จในภาพรวมทั้งจังหวัด และคิดว่ากลไกสภาองค์กรชุมชนที่กำลังทำอยู่นี้จะเป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนงานพัฒนาอีกหลายๆ อย่างให้ก้าวหน้าต่อไปยิ่งขึ้น และผมของแสดงความยินดีกับครัวเรือนผู้รับมอบบ้าน และถือเป็นของขวัญปีใหม่ เริ่มต้นความมั่นคงที่ดีของชีวิตในปี 2563

4

 

นอกจากนี้ในบริเวณงานมีกิจกรรมสาธิตตลาดชุมชน นิทรรศการผลงานพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและอื่นๆ และประเพณีทางชาติพันธุ์ของชุมชนไว้หลายจุด อาทิ ร้านอาหารคาวหวาน เสื้อผ้าชาติพันธุ์/ของที่ระลึก ร้านจำหน่ายผักและไม้ผลในชุมชน นิทรรศการผลงานพัฒนาการพัฒนาที่อยู่อาศัย แผนที่ชุมชน ประเพณีโล้ชิงช้า วิถีชุมชน (ตำครกกระเดือก) ลานเต้นรำเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ

5

 

6

 

7

 

8