ตราด/ ขบวนองค์กรชุมชนคนตราด 43 สภาองค์กรชุมชน ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดคนใหม่  พร้อมทั้งรายงานผลดำเนินงานของขบวนองค์กรชุมชน  และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชนคนตราดให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน

S 48996373

วันที่  21  ตุลาคม  2562  ณ ศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด  “องค์กรชุมชนคนตราด” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดตราด 43 สภาฯ ได้จัดเวทีสรุปบทเรียนและพัฒนาแผนของขบวนองค์กรชุมชนคนตราด  โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าร่วมเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนคนตราด  ภายใต้วิสัยทัศน์  “สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน  พัฒนาคนสู่การยอมรับ ปรับฐานคิด จิตมั่นคุณธรรม นำชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” สู่เป้าหมาย “ตราดเมืองสีเขียว เมืองท่องเที่ยวโดยชุมชน”  โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน  คือ

1.การพัฒนาผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  2.การกระจายอำนาจพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4.การสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยได้คุณภาพ  5.การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน  6.การพัฒนาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย

หลังจากนั้นตัวแทนแต่ละอำเภอได้นำเสนอรูปธรรมการแก้ไขปัญหาและผลการดำเนินงาน  เช่น  การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรณีที่ดินในความดูแลของกรมเจ้าท่า  บ้านพอเพียงชนบท  เศรษฐกิจและทุนชุมชน  (การท่องเที่ยวชุมชน แปรรูป เกษตรอินทรีย์)

นางสาวเฉลิมศรี  ระดากูล  ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า พอช. เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทหลักในการลุกขึ้นมาจัดการตนเอง  ซึ่งเป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของประเทศ  โดย พอช.เป็นผู้หนุนเสริมพร้อมกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในขบวนองค์กรชุมชน  โดยมีรูปธรรมความสำเร็จในจังหวัดตราด  เช่น  กรณีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย “โครงการบ้านมั่นคงและบ้านพอเพียงชนบท”  โดยสนับสนุนให้คนในชุมชนรวมกลุ่มลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของตนเอง  และนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในด้านอื่น  เช่น  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ นำไปสู่การจัดทำแผนในระดับพื้นที่และได้รับการบรรจุเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด

S 49004582

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่า   ตนดีใจที่อยู่ในแวดวงผู้นำการเปลี่ยนแปลงในห้องนี้   พวกเราคือคนกลุ่มเดียวกัน  เพราะเราคือคนทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชน  และเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

“ดังนั้นความยั่งยืนของการพัฒนา  คือ  คนในชุมชนเป็นพลังที่สำคัญ   ภาคราชการเป็นแค่ผู้หนุนเสริม  และในส่วนเรื่องของแผนพัฒนาชุมชน  คือ  การรวบรวมปัญหา  ข้อเสนอแนะ  มาทำให้สอดรับกับนโยบาย  ดังนั้นการจัดทำแผนต้องบอกให้ชัดว่าเรื่องไหนคนในชุมชนทำเองได้  เรื่องไหนสามารถทำร่วมกับหน่วยงานได้  และเรื่องไหนเกินกำลังของคนในชุมชน  และให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของแผนร่วมกัน”  ผวจ.ตราดกล่าว

หลังจากนั้นขบวนองค์กรชุมชนคนตราดได้ร่วมกันสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนงานในปีที่ผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างการทำงานของกลุ่มจังหวัดที่ปรับใหม่  พร้อมกับการวางแนวทางการขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น   การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ฯลฯ