ตารางแจงนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน ประจำปี พ.ศ. 2567

 

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี คณะกรรมการ

ทั้งหมด

คณะกรรมการ

ที่เข้าร่วม

ร้อยละ
ครั้งที่ 11/2566 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 12/2566 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 11คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 13/2566 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ที่19 มกราคม 2567 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 2/2567 วันศุกร์ที่16 กุมภาพันธ์ 2567 11 คน 10 คน 90.90
ครั้งที่ 3/2567 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 11 คน 10 คน 90.90
ครั้งที่ 5/2567 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 11 คน
ครั้งที่ 6/2567 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 11 คน
ครั้งที่ 7/2567 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 11 คน
ครั้งที่ 8/2567 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 11 คน
ครั้งที่ 9/2567 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 11 คน

 

งานบริหารสำนักงาน  สำนักผู้อำนวยการ
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567