ตารางแจงนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน ประจำปี พ.ศ. 2566

 

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี คณะกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ
ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่  20 มกราคม 2566 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 2/2566  วันศุกร์ที่  17 กุมภาพันธ์ 2566 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 3/2566 วันศุกร์ที่  17 มีนาคม 2566 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 4/2566 วันศุกร์ที่  21 เมษายน 2566 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 5/2566 วันศุกร์ที่  19 พฤษภาคม 2566 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 6/2566 เฉพาะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหาร วันศุกร์ที่  16 มิถุนายน 2566 11 คน 10 คน 90.90
ครั้งที่ 7/2566 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 11 คน 10 คน 90.90
ครั้งที่ 8/2566 วันศุกร์ที่  21 กรกฎาคม 2566 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 9/2566 วันศุกร์ที่  18 สิงหาคม 2566 11 คน 10 คน 90.90
ครั้งที่ 10/2566 วันอังคารที่  26 กันยายน 2566 11 คน 11 คน 100.00

 

 

 

งานเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ