กำหนดการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ประจำปี พ.ศ. 2565

ครั้งที่ วันที่ เดือน/ปี เวลา
ครั้งที่ 1/2565 พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 08.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 2/2565 พฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 08.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 3/2565 พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 08.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 4/2565 พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 08.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 5/2565 พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 08.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 6/2565 พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 08.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 7/2565 พุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 08.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 8/2565 พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 08.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 9/2565 พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 08.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 10/2565 พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 08.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 11/2565 พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 08.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 12/2565 พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 08.30 – 12.00 น.

 

งานเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ