ตารางแจงนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี คณะกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ
ครั้งที่ 1/2564 พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 2/2564 วาระพิเศษ จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 3/2564 พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 4/2564 พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 5/2564 วาระพิเศษ ศุกร์ 9 เมษายน 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 6/2564 พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 10 คน 9 คน 90.00
ครั้งที่ 7/2564 ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 8/2564 พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 9/2564 พฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 10/2564 วาระพิเศษ อังคาร 3 สิงหาคม 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 11/2564 พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 12/2564 ไม่มีฝ่ายบริหาร พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 10 คน 9 คน 90.00
ครั้งที่ 13/2564 หฤหัสบดี 30 กันยายน 2564 10 คน 8 คน 80.00
ครั้งที่ 14/2564 พฤหัสบดี 28 ตุลาคม 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 15/2564 วาระพิเศษ พุธ 10 พฤศจิกายน 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 16/2564 พฤหัสบดี 25 พฤศจิกายน 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 17/2564 วาระพิเศษ ศุกร์ 3 ธันวาคม 2564 10 คน 9 คน 90.00
ครั้งที่ 18/2564 หฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 19/2564 วาระพิเศษ อังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 10 คน 9 คน 90.00

 

งานเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ