วันที่ เดือน ปี เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 08.30 – 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 08.30 – 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 08.30 – 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 08.30 – 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 08.30 – 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 08.30 – 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 08.30 – 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 08.30 – 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 08.30 – 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 08.30 – 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 08.30 – 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 08.30 – 12.00 น.