ตารางแจงนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน

ประจำปี พ.ศ. 2563

 

ประชุมครั้ง วัน/เดือน/ปี คณะกรรมการ
ทั้งหมด
คณะกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ
ครั้งที่ 10/62 10 ตุลาคม 2562 11 คน 9 คน 81.82
ครั้งที่ 11/62 25 ตุลาคม 2562 11 คน 10 คน 90.90
ครั้งที่ 12/62 28 พฤศจิกายน 2562 11 คน 9 คน 81.82
ครั้งที่ 13/62 26 ธันวาคม 2562 11 คน 10 คน 90.90
ครั้งที่ 1/2563 23 มกราคม 2563 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 2/2563 27 กุมภาพันธ์ 2563 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 3/2563(โดยวิธีเวียน) 2 เมษายน 2563 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 4/2563 30 เมษายน 2563 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 5/2563 28 พฤษภาคม 2563 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 6/2563 25 มิถุนายน 2563 11 คน 10 คน 90.90
ครั้งที่ 7/2563 23 กรกฎาคม 2563 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 8/2563 27 สิงหาคม 2563 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 9/2563  17 กันยายน 2563 11 คน 10 คน 90.90
ครั้งที่ 10/2563 (วาระพิเศษ) 24 กันยายน 2563 11 คน 9 คน 81.82
ครั้งที่ 11/2563 7 ตุลาคม 2563 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 12/2563 18 พฤศจิกายน 2563 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 13/2563 24 ธันวาคม 2563 11 คน 10 คน 90.90