ตารางแจงนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน

ประจำปี พ.ศ. 2561

 

ประชุมครั้ง วัน/เดือน/ปี จำนวนคณะกรรมการสถาบันฯทั้งหมด คณะกรรมการสถาบันฯเข้าร่วมประชุม ร้อยละ
ครั้งที่ 11/60 19 ตุลาคม 2560 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 12/60 26 พฤศจิกายน 2560 11 คน 10 คน 90.91
ครั้งที่ 13/60 20 ธันวาคม 2560 11 คน 10 คน 90.91
ครั้งที่ 1/61 24 มกราคม 2561 11 คน 10 คน 90.91
ครั้งที่ 2/61 21 กุมภาพันธ์ 2561 11 คน 11 คน 100.00
ครั้งที่ 3/61 23 มีนาคม 2561 11 คน 10 คน 90.91
ครั้งที่ 4/61 26 เมษายน 2561 11 คน 10 คน 90.91
ครั้งที่ 5/61 24 พฤษภาคม 2561 11 คน 10 คน 90.91
ครั้งที่ 6/61 21 มิถุนายน 2561 11 คน 10 คน 90.91
ครั้งที่ 7/61 26 กรกฎาคม 2561 11 คน 10 คน 90.91
ครั้งที่ 8/61 23 สิงหาคม 2561 11 คน 9 คน 81.82
ครั้งที่ 9/61 26 กันยายน 2561 11 คน 10 คน 90.91