นายกฤษดา  สมประสงค์

กรรมการและเลขานุการ

เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2507 อายุ 59 ปี

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081 – 560 – 6960

Img 4700

ประวัติการศึกษาและการอบรม

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส. 27) กรมการพัฒนาชุมชน

ประวัติการทำงาน

  • ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  • อนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแลตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • สำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  • อนุกรรมาธิการปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและสังคม สภาปฏิรูปแห่งชาติ