นางสาวสุมล  ยางสูง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

สังกัด  สำนักผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  081-833-5561

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน มีอำนาจหน้าที่บริหารสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก
  2. กำกับดูแล สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
  3. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางสอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
Img 4724