นายปฏิภาณ จุมผา

รองผู้อำนวยการ       

 

สำนักผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2378-8300 ต่อ 8337

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. กำกับ ดูแล สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง สำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สำนักประสานเครือข่ายประชาสังคม และสำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน
  2. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการภาคที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ดูแล ส่วนงานตามข้อ 1
  3. ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมในตำแหน่งผู้อำนวยการภาค มีอำนาจหน้าที่บริหารสำนักงานภาคใต้
  4. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
นายปฎิภาณ จุมผา