นางสาวพรรณทิพย์   เพชรมาก      

รองผู้อำนวยการ       

 

สำนักผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2378-8300 ต่อ 8341

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. กำกับ ดูแล สำนักบริหารงานกลาง สำนักการเงินและบัญชี สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และสำนักสินเชื่อ
  2. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้อำนวยการภาคที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ดูแล ส่วนงานตามข้อ 1
  3. ช่วยบริหารงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของชุมชนริมคลองน่าอยู่
  4. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก