นายวิชัย นะสุวรรณโน         

ผู้อำนวยการภาค

 

สำนักงานภาคเหนือ

หมายเลขโทรศัพท์  0-5330-6723-4

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. บริหารสำนักงานภาคเหนือ
  2. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
  3. ช่วยบริหารสำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการออกแบบการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนร่วมกับผู้บริหารที่กำกับดูแลสำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ประสานนโยบาย รวมถึงประชุมและทำงานร่วมกับอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
นายวิชัย นะสุวรรณโน