นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ

ผู้อำนวยการภาค

 

สำนักงานภาคกลางและตะวันตก

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2378-8300 ต่อ 8919,8171

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. บริหารสำนักงานภาคกลางและตะวันตก
  2. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
  3. ช่วยบริหารสำนักประสานเครือข่ายสวัสดิการชุมชน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการออกแบบการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนร่วมกับผู้บริหารที่กำกับดูแลสำนักประสารเครือข่ายสวัสดิการชุมชน ประสานนโยบาย รวมถึงประชุมทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ