นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล     

ผู้อำนวยการภาค

 

สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2378-8300 ต่อ 8740,8557

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. บริหารสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก
  2. กำกับ ดูแล สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน
  3. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล