นายสุพัฒน์ จันทนา

ผู้อำนวยการภาค

 

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4324-1851-2 ต่อ 11

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. บริหารสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
  3. ช่วยบริหารงานพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนในสำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีอำนาจหน้าที่ในการออกแบบการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนร่วมกับผู้บริหารที่กำกับดูแลสำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง ประสานนโยบาย รวมถึงประชุมและทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
นายสุพัฒน์ จันทนา