นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์    

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ    

 

สังกัด  สำนักผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  081-867-6172

 

กำกับ ดูแล บริหารส่วนงาน

  1. กำกับดูแล สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักพัฒนาองค์ความรู้และสื่อสารองค์กร
  2. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางสอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
Img 4501