นางอุษา        เลิศเจริญพบ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ    

 

สำนักการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2378-8300 ต่อ 8323

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. กำกับ ดูแล สำนักการเงินและบัญชี
  2. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
นางอุษา เลิศเจริญพบ